Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

TUULIVOIMAN RAKENTAMISEN LUVAT

 

Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää aina sopimusta maanomistajan kanssa.

Tuulivoimalan rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa kunnan rakennuslupaviranomaiselta. Asemakaavassa, MRL 72.1 §:n mukaisessa rantayleiskaavassa tai tuulivoimayleiskaavassa osoitetut tuulivoimalat voidaan toteuttaa suoraan rakennusluvalla.

Poikkeamislupa tarvitaan, jos
1. tuulivoimala aiotaan rakentaa alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa (suunnittelutarveratkaisu, lupaviranomainen kunta)
2. hanke on voimassa olevan kaavan vastainen (poikkeaminen kaavasta, lupaviranomainen kunta)
3. aina rantavyöhykkeellä, jos alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa (lupaviranomainen ELY-keskus)

Tuulivoimarakentaminen voi edellyttää ympäristönsuojelulain nojalla myönnettävää ympäristölupaa, esimerkiksi jos lähialueilla on pysyvää tai loma-asutusta. Ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Yleensä tuulivoimalan aiheuttamalla kohtuuttomalla rasituksella tarkoitetaan laitoksen aiheuttamaa melua ja/tai pyörivien lapojen aiheuttamaa varjon vilkkumista (lupaviranomainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen)

Tuulivoimarakentaminen vesistöön edellyttää vesilain mukaista lupaa. Myös maa-alueelle rakentaminen edellyttää vesilain mukaista lupaa, jos rakentamisella on vaikutuksia vesistöön

Ilmailulain 165 §:n mukaan yli 30 metriä korkeiden rakennelmien, rakennusten ja merkkien rakentamiseen tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) myöntämä lentoestelupa.

Tuulivoimalan rakentamiseen tarvitaan aina puolustusvoimien lausunto, jotta voidaan estää tuulivoimalan rakentamisen aiheuttamat ongelmat puolustusvoimien tutka-asemille.

Usean tuulivoimalan rakentaminen edellyttää myös hankkeen ympäristövaikutusten selvittämistä (YVA-menettely), jos yksittäisten laitosten määrä on 10 kpl tai enemmän tai kokonaisteho 30 megawattia tai enemmän. YVA –menettelyä sovelletaan yksittäistapauksissa myös em. hankekokoa pienemmissä hankkeissa, jos yksittäisellä hankkeella tai eri hankkeiden yhteisvaikutuksella on todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Suomessa ei ole asetettu raja-arvoa tuulivoimalan aiheuttamalle, naapurikiinteistöä haittaavalle välkkeelle.